Βερικοκιά

Βερικοκιά

Επιστημονικό όνομα: Prunus armeniaca L.
Οικογένεια: Rosaceae

Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Το πιο κατάλληλο κλίμα για την καλλιέργεια της βερικοκιάς είναι αυτό το οποίο έχει μετρίως ψυχρούς χειμώνες, ξηρή άνοιξη και ζεστό καλοκαίρι.

Οι οφθαλμοί της βερικοκιάς έχουν μέτριες ανάγκες σε ψύχος για την διακοπή του ληθάργου (300- 900 ώρες κάτω από 7°C). Η βερικοκιά ανθίζει νωρίς την άνοιξη (αρχές Μαρτίου) και μπορεί να υποστεί ζημιές από παγετούς. Εάν κατά την ανθοφορία η θερμοκρασία πέσει κάτω από -3,5°C θα έχουμε σημαντικά προβλήματα.

Η βερικοκιά ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά, γόνιμα και καλά αποστραγγιζόμενα.

Τέλος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε εάν η ποικιλία που τοποθετήσουμε στο χωράφι μας δεν είναι αυτογόνιμη να τοποθετηθούν επικονιάστριες ποικιλίες.

Επιθυμητό ποσοστό καρπόδεσης βερικοκιάς 20- 25%.

Στις εμπορικές φυτείες καρποφόρων δέντρων τα δενδρύλλια είναι δισυπόστατα δηλαδή είναι εμβολιασμένα και αποτελούνται από δύο μέρη:

• το υποκείμενο που δίνει το ριζικό σύστημα
• την εμβολιασμένη ποικιλία η οποία δίνει το υπέργειο τμήμα και την παραγωγή

 

Τι είναι το υποκείμενο;

Τα υποκείμενα είναι φυτά τα οποία έχουν επιλεχθεί επειδή διαθέτουν κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, στα οποία εφαρμόζεται εμβολιασμός της επιθυμητής ποικιλίας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα νέο φυτό, στο οποίο η ρίζα και η κόμη προέρχονται από διαφορετικά φυτά με τα οποία διαφέρει γενετικά. Μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου υπάρχει αλληλοεπίδραση. Το εμβόλιο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της ρίζας και αντιστρόφως, το υποκείμενο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της κόμης του δέντρου.

Myrobolan C29

To υποκείμενο Myrobolan C29 προήλθε από επιλογή της Prunus ceracifera. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους. Είναι ανθεκτικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, όχι όμως στα πολύ βαριά εδάφη (έχει μέση αντοχή στο κορεσμένο με νερό έδαφος). Είναι ανθεκτικό στα ασβεστολιθικά εδάφη (8-9% ενεργού ασβεστίου). Το Myrobolan C29 παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη φυτόφθορα (Phytophthora spp) καθώς και στους νηματώδεις (Μeloidogyne incognita και Μeloidogyne javanica). Μέση αντοχή στην σηψιρριζία (Armillaria melea), τον καρκίνο (Agrobacterium tumefaciens) και στο βερτιτσίλιο (Verticillium spp). Τα δέντρα τα οποία έχουν εμβολιαστεί με αυτό το υποκείμενο μπαίνουν γρήγορα στην παραγωγή, ενώ δίνουν πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού και υψηλή παραγωγή.

Ποικιλίες

Οι ποικιλίες βερικοκιάς οι οποίες διαθέτουμε είναι με βάση τον εθνικό κατάλογο, καθώς και καινούργιες ποικιλίες από ευρωπαϊκούς οίκους.

Για περισσότερες πληροφορίες: